Породни асоциации

Асоциация за възстановяване и развитие на породите "Плевенски кон" и "Гидран”

Асоциация за възстановяване и развитие на породите

АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОРОДИТЕ ПЛЕВЕНСКИ КОН И ГИДРАН В БЪЛГАРИЯ

 

ЗА НАС

 

 „Асоциация за развитие и популяризиране на порода ГИДРАН”, е сдружение с нестопанска цел, създадено с цел опазване, съхранение и възпроизводство на  коне от породата „ГИДРАН” в страната чрез поддържане и увеличаване на /популацията/ единиците коне от тази порода в България.

 На общо събрание на Асоциацията проведено на 02.09.2009 г. след като се отчете  критичното състояние на популацията на Плевенската порода коне е взето решение сдружението да разшири своята дейност в насока за възстановяване и развитие на тази порода коне. Общото събрание прие ново име на Асоциацията, която занапред ще се нарича „Асоциация за възстановяване и развитие на породите "ПЛЕВЕНСКИ КОН" и "ГИДРАН”.

 

ИСТОРИЯ И ПРОИЗХОД

 

ПЛЕВЕНСКА ПОРОДА                                      

Началото на създаването на Плевенската порода коне е започнало през 1924г. в конезавод Клементина край Плевен. Създадена е  чрез сложно възпроизводително кръстосвоне  на местни подобрени, арабски, англо-арабски, полукръвни кобили,  покривани с арабски, полукръвни, англо-арабски и жребци от породата Гидран. Последните имат най-голям принос в налагането на качествата си в породата. Официално е призната през 1951 г. Цветът на косъма е предимно алест. По екстериорни качества конете от породата се доближават до тези от породата Гидран. Височината при холката е 163-167 cm. при жребците и 160-165 см. при кобилите. Плевенския кон притежава здрава конституция и хармонично телосложение. Главата е средно голяма с добре развити очни орбити. Шията е права, дълга и добре замускулена. Гърбът и поясницата са прави, широки и къси. Крайниците са сухи и здрави с добре изразени стави и сухожилия.Породата спада към ездово-впрегнатия тип коне. Плевенските коне притежават добри стопански качества и отлични способности в спортните дисциплини висша езда и прескачане с препятствия. Движенията са плавни и красиви, което подсилва красотата на породата. Темпераментът на конете е жив и енергичен, често буен.

 

ГИДРАН

За родоначалник на породата се счита арабския жребец Гидран Сеньор , закупен от Барон Фехтиг през 1816 г от Египет. През 1918 бил прехвърлен в Унгаркия конезавод Баболна където е оставил поколение от 6 разплодни жребци. Един от неговите синове Гидран II e изпратен в конезавод Мезохегеш и започнал да запложда унгарски, холщайнер, мекленбургски, трансилвански, молдовски и арабски кобили.През 1855г породата е призната и са оформени три основни генетични направления. Англо-арабския тип на породата е затвърден през първата половина на 19 век.

Днес Гидрана е средно тежък ездови кон с добре замускулено тяло и малка и суха глава. Движенията са плавни и красиви. Въпреки универсалните си качества,  конете от тази порода се налагат повече като ездови в класическите спортни дисциплини и най-вече във всестранната езда / шампионат /

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВЪЖДАНЕ НА КОНЕ ОТ ПОРОДАТА „ГИДРАН” В БЪЛГАРИЯ

 

І. Общи положения

 

Чл. 1. С настоящият правилник се уреждат начина на организация, ръководство и контрол на селекционно-племенната работа и репродукцията в Асоциацията за развъждане и популяризиране на породата Гидран в България.

1. Понятието „Гидран” е – порода кон от типа средно тежък, ездитен, с английско – арабски произход, получена от Унгаския конезавод Мезохегьеш, чиято генетична особеност и цвят се поддържат посредством традиционния метод на развъждане, като по този начин е създадена наличност от генетичен резерв.

2. Въз основа на всичко това, за „Гидран” се счита онзи кон, който произхожда от жребец лицензиран от „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОРОДА ГИДРАН” или друга асоциация, развъждаща породата в света, като се допуска и като облагородяващ в педигрето жребец с традиционните линии на английския чисткръвен, на шагия арабския, на англоарабския, плевенския, евентуално на арабския чистокръвен и от кобила произхождаща от оргиналното семейство на породата от Мезьохегеш, Радаутц или народното семейство на породата в Унгария , имаща произход от 4-има предци, при който поне 6-има измежду 16-те предци, фигуриращи в четвъртия ред на предците, трябва да произлизат от жребеца Гидран Сеньор – основател на породата.

Чл. 2. Организацията и ръководството на селекционно-племенната работа и репродукцията в Асоциацията за развъждане и популяризиране на породата Гидран в България се основава на законовите и подзаконови нормативни документи приети у нас, при стриктно спазване на Директивите на ЕС в областта на коневъдството и международните правила при развъждане на коне от тази порода.

Чл. 3. Контрол върху дейността на Асоциацията за развъждане и популяризиране на породата Гидран в България се основава на чл. 45 и следващите от Закона за животновъдството.

Чл. 4. Правилника за организация на СПР и репродукцията в Асоциацията за развъждане и популяризиране на породата Гидран в България обобщава всички дейности, които могат да доведат за подобряване развъдната стойност на конете, според целта на развъждането им.

 

II. Цел на селекционно-племенната работа и репродуктивния процес

 

Чл. 5. Селекционно-племенната работа е научно–приложна и стопанска дейност, която има за цел съхраняване и усъвършенстване на породата „ Гидран „ в България, като същевременно се произвеждат коне фенотипно запазващи екстериора и качествата на породата, но съчетаващи в себе си високи възпроизводителни и продуктивни качества, необходими на сегашния етап на развитие.

Чл. 6. Репродуктивният процес в Асоциацията за развъждане и популяризиране на породата Гидран в България има за цел да повиши използването на репродуктивният капацитет на мъжките и женски разплодни животни за получаване от тях на повече и по-качествени приплоди.

 

ІІІ.Задачи на правилника

 

Чл. 7. Да регламентира основните дейности на селекционно племенната работа и репродукцията в Асоциацията за развъждане и популяризиране на породата Гидран в България.

Чл. 8. Да създаде условия и работна среда на развъдчиците коневъди в страната за постигне нивото и стандарта на съвременното европейско коневъдство.

Чл. 9. Да създаде стройна организация за съгласуване и интеграция, дейностите на отделните звена провеждащи СПР, репродукцията и контрола на тези дейности.

 

ІV. Структура на СПР и репродуктивната дейност в Асоциациятя

 

Чл. 10. Асоциацията за развъждане и популяризиране на породата Гидран в България обединява и подпомага собствениците на племенни коне .

Чл. 11. Селекционно-племенната работа се ръководи от ръководител по развъждането, назначен от Управителния съвет на „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОРОДА ГИДРАН”

 

V. Организация на селекционно - племената работа и репродукцията в Асоциацията

 

Чл. 12 .Селекционно племената работа се организира и ръководи от Асоциацията за развъждане и популяризиране на породата Гидран в България .

Чл. 13. Асоциацията за развъждане и популяризиране на породата Гидран в България организира и ръководи репродуктивния процес в породата.

Чл. 14. Определянето на развъдната стойност на племенните коне за разплод се извършват от зооинжинери и специалисти селекционери по изискванията на издадената за тази цел наредба.

Чл. 15. Племенни коневъдни ферми са тези в които се отглеждат чистопородни разплодни животни под селекционен контрол и се водят определени за тази цел зоотехнически книги от специалисти селекционери.

Чл. 16. Племенно чистопородно животно за разплод е контролирано разплодно животно чиито родители, прародители и самото то са вписани в родословните книги за съответната порода с индувидуален родословен номер за идентификация.

Чл. 17. Жребците производители се определят въз основана лицензионен режим съг.ласно инструкцията за бонитировка одобрена от Управителния съвет на „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОРОДА ГИДРАН”

 

VІ.Основни дейности в провеждането на селекционно племенната работа и репродукцията при развъждането на коне от породата „Гидран”.

 

Чл. 18. Асоциацията за развъждане и популяризиране на породата Гидран в България, въз основа на условията, посочени в настоящия Правилник, води Племенна книга и Регистър за състава от коне от породата „Гидран”. Племенната книга на породата се издава веднъж на всеки 4 /четири/ години.

Чл. 19. Всяка година Асоциацията за развъждане и популяризиране на породата Гидран в България издава допълнение към основния том на книгата.

Чл. 20. Племенната книга е разделена на следните основни раздели:

1. жребци производители

2. кобили майки

3. внесени коне

4. изнесени коне

5. умрели коне

Чл. 21. Вписването в Племенната книгата и регистъра на породата се извършва ежегодно, до края на текущата година, чрез подаване на декларация от собственика на коня, след като са изпълнени следните изисквания :

- идентификация на кончето под майката;

- отчетена ДНК проба в лицензирана лаборатория на I S A G.

- за вносните коне оригинален паспорт и експорт сертификат или потвърждение от асоциация развъждаща породата „Гидран”по света

Чл. 22. Критериите за оценяване на конете от породата Гидран са разписани в „Инструкция за бонитировка на коне от породата Гидран”.

Чл. 23. „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОРОДА ГИДРАН” ежегодно издава „Каталог на жребците производители от порода „Гидран”. Жребците се оценяват и одобряват от комисия, назначена от Председателя на „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОРОДА ГИДРАН”. „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОРОДА ГИДРАН”, на редовното годишно Общо събрание, предоставя на членовете си каталога на одобрените за разплод жребци за предстоящия случен сезон, като посочва тяхното място на пребиваване, цена на покриване и др. допълнителни условия, ако има такива.

Чл. 24. Изтъкнатите жребци от породата, които с качествата на своите приплоди съхраняват, твърдо предават и усъвършенстват ценните и типични качества на породата, с решение на комисията по развъждане (комисиятя се назначава от управителния съвет на асоциацията) могат да бъдат определени като продължители на съответните линии.

Чл. 25. /1/. Заплождане: Всеки собственик на одобрен жребец за разплодник е снабден с кочан „ Сертификат за покриване” от Асоциацията.

/2/. За всички, регистрирани в племенната книга, кобили, до 15-ти февруари, трябва да бъдат изготвени планове за чифтосване. Планът за чифтосване не е друго, освен декларация за намерение, в която собственикът на кобилата съобщава, чрез ръководителя на развъждането от „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОРОДА ГИДРАН”, с кой жребец желае да оплоди кобилата си през предстоящия сезон на оплождане. Ръководителят по развъждането, по молба на собственика на кобилата /член на „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОРОДА ГИДРАН”/, оказва професионална помощ за осъществяване на чифтосване според изискванията на експертите. В случай, че собственикът желае да оплоди някоя от кобилите си с жребец, който не е сред приетите от „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОРОДА ГИДРАН”, съешаването трябва да бъде одобрено след специална мотивировка, като чифтосване с определена цел, от ръководителя по развъждането.

Чл. 26. Приплоди от кобили заплодени от нелицензиран или неодобрен от ръководителя по развъждането жребец не могат да бъдат записани в племенната книга за порода „Гидран”.

Чл. 27. Случен сезон: Сезонът за заплождане е само пролетен и обхваща периода от 1-ви февруари до 30-ти юни на текущата година. Освен естественото, прието е и заплождане с прясна или дълбоко замразена сперма, както и трансплантиране на ембрион, ако то изобщо се извършва според свързаните с него правила.

Чл. 28. Изкуствено осеменяване: За изкуствено осеменяване може да бъде използвана спермата на жребец, окачествен като годен за изкуствено осеменяване, с направена спермограма само в официално призната станция за изкуствено осеменяване. Лицето, извършващо изкуствено осеменяване, трябва да разполага с формуляра „Сертификат за покриване”, закупен от „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОРОДА ГИДРАН”. Също така, лицето е длъжно да снабди собственика на кобилата с екземпляр от „Сертификат за покриване”.

Чл. 29. Оплождане, раждане и съобщаване за родено жребче, регистрация.

а. Може да бъде регистрирано в племенната книга за порода „Гидран” и може да бъде записано като „Гидран” само такова жребче, при което за чифтосването, оплождането и раждането на майка му е съобщено на ръководителя по развъждането в определения за това срок и е извършен ДНК – тест.

б. За опложданията в края на оплодителния период, въз основа на данните от протоколите за чифтосванията и опложданията, представителя на „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОРОДА ГИДРАН” следва да съобщи на ръководителя по развъждането. Ако оплождането е станало с жребец, различен от този, с който е направено чифтосването, то коневъдът е длъжен да информира за това компетентния надзирател на развъждането на конете, според мястото на отглеждане на кобилата, който на свой ред препраща съобщение на „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОРОДА ГИДРАН”.

в. Собственикът е длъжен да съобщи на компетентния надзирател на развъждането на коне в района за раждането на кобилата, като го отрази върху предоставения му формуляр за докладване на раждане и го представи заедно с билета за оплождане. Във формуляра за докладване за раждане трябва да се посочат датата на раждане, пола и цвета на жребчето и идентификационния номер име на майка му, както и името и адреса на собственика и мястото на отглеждане на жребчето. Ако данните на жребчето не съвпадат с посочените във формуляра за раждането или резултатите от ДНК – теста не съответстват на посочените данни, то жребчето не може да попадне в племенната книга и не може да получи дамга за принадлежност към породата „Гидран”.

г. Ръководителят по развъждането от „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОРОДА ГИДРАН” изготвя регистър на жребчетата по реда на съобщенията за раждане, който, поради практическото изпълнение по дамгосването, всяка година, до 15-ти август, изпраща за вписване в племенната книга.

 

VII. Идентификация

 

Чл. 30. Новородените кончета се идентифицират на възраст до 6 месеца, докато кончето е под майка си от регионалния специалист на НАК или представител на Асоциацията. За целта се попълва сертификат за идентификация. В момента на идентификация се взема и ДНК проба от кончето.

Чл. 31. Собственика на новороденото конче е длъжен до 14 / четиринадесет / дневен срок от ожребването на кончето да извърши регистрация при регионалния специалист или в Асоциацията.

Чл. 32. В периода от 10 до 12 месечна възраст се извършва и трайното идентифициране на кончето чрез горещо тавро или течен азот, според приетия стандарт. Преди извършване на таврирането Асоциацията трябва да разполага с резултата от ДНК лабораторията.

Чл. 33. Таврирането на кончета произлизащи от родители регистрирани в Родословната книга и съответно жребци определени да работят в породата, се таврират както следва:

а/ От лява страна, в областта на седлото, се дамгосва знакът на породата /G/, до него – номерът на племенния жребец, под него – „Регистър на жребчетата”, като племенни жребци, съответно, в случай на жребчета на жребец, не разполагащ с номер на племенен жребец – текущ номер, започващ всяка година с 1, а от дясната страна, в областта на седлото – могат да сложат дамга под годината на раждане, но това няма значение от гледна точка на идентифициране на жребчето.

б/ Жребчета, произлизащи от оригиналното семейство кобили в Мезьохедьеш – под знака за племенен жребец и пред номера на жребчето получават знака на майката /*/.

Чл. 34. Асоциацията води регистър на ожребванията.

 

VIII. Регистрация на име

 

Чл. 35. Название на жребчетата от порода „Гидран” от племенната книга – всички жребчета, признати и вписани в племенната книга, получават име, започващо с първата буква от името на бащата и допълнение Гидран последвано от номера на бащата като племенен жребец с римски цифри и поредния номер на жребчето родено от племенния жребец.

1. НАПРИМЕР:

Надин-Гидран III-1. /Където Надин-Гидран III-1 е първото жребче на Наум Гидран III /.

2. Ако, по някаква причина, името бъде променено, то старото име трябва да бъде посочено в официалните документи – в скоби със знака „е”.

 

IX. Международни връзки и взаимоотношения

 

Чл. 37. Асоциацията за развъждане и популяризиране на породата Гидран в България поддържа колегиални отношения със сродни организации в света.

Чл. 38. Асоциацията за развъждане и популяризиране на породата Гидран в България участва в мероприятия организирани от сродни организации свързани с развъждането и изпитването на конете от породата Гидран.

 

Х. Допълнителни разпоредби

 

§ 1. По отношение на въпроси, не регулирани с настоящия Правилник за развъждане, се прилага Устава на „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОРОДА ГИДРАН”.

Настоящият Правилник е приет от Управителния съвет на „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОРОДА ГИДРАН”, проведено на 20 .02.2008 год.

 

Асоциация за развитие на порода Гидран в България

Адрес: Бул. "Черни Връх" №100, София 1407, България;

Телефон: (+359) 898 447132;

Факс: (+359) 2 936 05 46;

Е-mail: office@gidran.com

www.gidran-bg.org

реклама